Στόχοι

  1. Προαγωγή και διάδοση του επιστημονικού έργου που επιτελείται στον Όμιλο HHG.
  2. Εκπαίδευση του προσωπικού του HHG στις πιο σύγχρονες ιατρικές πρακτικές.
  3. Συντονισμός και επίτευξη ομοιομορφίας των επιστημονικών εκδηλώσεων και δράσεων του Ομίλου HHG.
  4. Kατάρτιση ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος για το επιστημονικό προσωπικό.
  5. Συντονισμός ενιαίων ομιλικών δράσεων στην περιφέρεια.
  6. Συμμετοχή του ιατρικού προσωπικού του Ομίλου σε επιστημονικά συνέδρια και εκδηλώσεις.
  7. Βέλτιστη συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιατρικές σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  8. Δημιουργία επιστημονικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με το σημαντικό έργο των ιατρών του Ομίλου HHG.

Αποστολή

Αποστολή του HEAL Academy είναι η ανάδειξη και μετάδοση της επιστημονικής γνώσης, της εξειδικευμένης εμπειρίας, των καινοτόμων ιατρικών επιτευγμάτων και των σύγχρονων πρακτικών που εφαρμόζονται από τους ιατρούς και το προσωπικό στα Θεραπευτήρια και Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου HHG σε κάθε επαγγελματία υγείας.